Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst
Vino per Passione, enoteca gespicialiseerd in Italiaanse wijene

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de online bestellingen via de e-shop. De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.

  1. Algemeen

1.1. Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

Vino per Passione

(Een activiteit van ProCATS vof)

Vino per Passione is specialist in Italiaanse wijnen en dranken. In de Vino per Passione Enoteca en op de e-shop vindt u zodoende alle soorten wijnen maar ook een ruim gamma aan andere dranken en olijfolies. 

1.2. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de Vino per Passione en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook als ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

1.3. Ofschoon de algemene verkoopsvoorwaarden en de website, evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor de Belgische klanten. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Daardoor is het aanbod op deze site slechts bestemd voor in Belgiƫ woonachtige klanten. Elke overeenkomst zal bijgevolg in de Nederlandse taal opgesteld worden.

1.4. Vino per Passione behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

1.5. Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. Vino per Passione behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. Vino per Passione houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website door, vanwege een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

  1. Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen op Vino per Passione zijn in Euro en inclusief accijnzen, belasting op verpakking en BTW. Na het bestellen ontvangt u een bevestigingsmail. Deze mail is een samenvatting van de bestelling.

De betaling van de online bestellingen gebeurt uitzonderlijk online.

  1. Levering voor aankopen op Vino per Passione

Alle bestellingen moeten liefst opgehaald worden in de Enoteca Vino per Passione tijdens de openingsuren of na afspraak. Bestelling vanaf 200,00 ā‚¬ kunnen op vraag van de klant gratis geleverd worden in een straal van 15 km rond onze vestiging. Buiten die voorwaarden zal er 12,5 ā‚¬ transport/verpakkingskosten aangerend worden per colli.

In het geval er bestelde wijnen niet meer op voorraad zouden zijn zal het gedeelte van de bestelde wijnen dat wel beschikbaar is gereserveerd worden voor de klant in kwestie. Vino per Passione zal ervoor zorgen dat de rest van de bestelde wijnen bij de volgende levering vanuit Italiƫ zal toekomen.

De klant heeft vervolgens de keus om de wijnen die beschikbaar zijn ofwel zelf te komen afhalen ofwel te laten leveren rekening houdend met de bovenvermelde leveringscondities. Zodra de wijnen die in ā€œpre-orderā€ zijn bij Vino per Passione zullen toekomen zal Vino per Passione contact opnemen met de klant om af te spreken voor de verdere levering of de afhaling.

Voor alle duidelijkheid, tijdens de bestelling kan de klant, afhankelijk van de situatie, kiezen voor de verschillende leveringsmodaliteiten. De leveringskosten zullen vervolgens automatisch berekend worden en toegevoegd worden zijn bestelling.

De opgegeven leveringstermijnen zullen nooit beschouwd worden als definitief maar wel als benadering. Bij overmacht zullen vertragingen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de bestelling

In het geval er een jaargang niet meer op voorraad zou zijn zal de volgend jaargang geleverd worden aan dezelfde prijs.

Omdat onze leveranciers de vrijheid hebben om zowel de vorm van hun flessen als hun labels aan te passen kan het zijn dat de afbeeldingen op onze website afwijken van de geleverde wijnen.

  1. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft de Vino per Passione eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel al over op de klant vanaf de levering of in bezitnamen van de goederen.

Bij deze draagt de klant over aan de verkoper alle sommen die hem zouden zijn verschuldigd door derden. De klant ontslaat de Vino per Passione van elke formaliteit van betekening en zal de eventuele daarmee gepaard gaande kosten dragen. Daarenboven machtigt de klant Vino per Passione om op elk ogenblik de producten terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

  1. Waarborg

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

  1. Herroepingsrecht

6.1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens boek VI ā€œMarktpraktijken en consumentenbeschermingā€ van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van afhaling. Dit herroepingsrecht wordt door Vino per Passione toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. 

6.2. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugbrengt.

Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de Vino per Passione zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. 

6.3. Je hebt tot 14 dagen na jouw aankoop recht om het artikel aan ons terug te bezorgen op voorwaarde dat de producten zich in de originele verpakking en perfecte staat bevindt.

6.4. Wij verzoeken u om de koopwaar terug te bezorgen op het adres vermeld in artikel 1.1 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.

6.5. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 14 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van Ć©Ć©n of meerdere artikels. De terugbetaling is kosteloos en zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikt is, tenzij anders overeengekomen.

  1. Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop. 

  1. Aansprakelijkheid

Vino per Passione is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Vino per Passione is beperkt tot de waarde van de bestelde koopwaar.

  1. Geldigheid, Toepasselijk Recht en geschillenbeslechting

9.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier of bellen. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

9.2. Indien Ć©Ć©n van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

9.3. Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Dendermonde.

9.4. De klant heeft de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via deze link: naar de Online Dispute Resolution.

9.5. Vino per Passione onderschrijft de richtlijnen van BeCommerce. De gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel heeft als doelstelling basisprincipes op te stellen die moeten worden nageleefd om de consument de nodige waarborgen te bieden, waardoor er een essentiĆ«le vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers en kopers op het vlak van verkoop op afstand, met focus op e-commerce. De volledige richtlijnen van BeCommerce kan u via deze link downloaden: naar de Becommerce richtlijnen.

  1. Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiƫle transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

0
0
0